Psykoterapi

PDT- Psykodynamisk psykoterapi med relationell inriktning.

I mitt arbete utgår jag från psykodynamisk terapi med relationell inriktning.

Det finns en enkelhet i den relationella psykoterapin som jag upplever hjälper människor att utvecklas och hitta nya sidor hos sig själva. Det är i mötet med andra som möjligheterna till förändring och utveckling finns och terapiformen tillåter oss att utvecklas.

Det är ett teamarbete som är unikt för varje terapi.

Relationell psykoterapi

Relationell psykoterapi är en nyutvecklad variant av psykodynamisk terapi.

Den psykoterapeutiska processen styrs av det samspel som utvecklar sig mellan klient och terapeut. Relationen ses som en ömsesidig samarbetsprocess som möjliggör för att öppna upp, få syn på och reflektera kring sig själv och andra på ett sätt som man kan ha svårt för.

Syftet med behandlingen är att öka förståelsen för sig själv och andra samt att hitta ett bättre sätt att kommunicera känslomässigt. Under terapisamtalen ges möjlighet att tillsammans utforska tankar, känslor och upplevelser som vi får i stunden på ett öppet, frågande och ansvarsfullt icke dömande sätt.

Genom psykoterapi ges klienten möjlighet till en djup förstående av sig själv och sin livshistoria, genom insikt om sina relationers betydelse. Inom relationell psykoterapi är jag som psykoterapeut öppen med mina tankar och känslor vilket ger möjlighet till ömsesidig dialog. I den professionella hållningen ingår att jag delger sådant som är hjälpsamt för dig som klient.

IPT- interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi är en strukturerad behandlingsmetod. I terapin utgår man ifrån hur relationer och mående påverkar varandra. Fokus i terapin är hur relationer, förluster, konflikter och förändringar påverkar ditt mående. Målet är att belysa orsaker till de problem man bär med sig och aktivt träna på nya sätt att kommunicera för att på så vis hitta vägar till ett bättre mående.

Integrativ psykoterapi

Integrativ terapi handlar om att integrera, foga samman olika terapeutiska metoder i behandlingsarbetet. Flera olika terapeutiska tekniker används. Jag integrerar teori och metod från psykodynamisk terapi, relationell terapi, interpersonell terapi, anknytningsteori, affektfokuserad terapi, affektteori, mentaliseringsteori och kognitiv beteendeterapi.

Det innebär att jag som psykoterapeut anpassar terapin efter klientens problematik.

Vad kostar det att gå i psykoterapi?

Jag tar emot privat betalande klienter samt klienter med remiss från Region Skåne. 

Ett samtal varar i 45 minuter och kostar 950 kr (gäller individuellt samtal privat betalande).

Välkommen att kontakta mig vid frågor eller för att boka in ett första samtal.